دریافت فرم

دریافت فرم

نام فرم

شماره فرم

شیوه نامه مراحل اجرایی فرآیند رساله

- -

راهنمای نگارش رساله

- -

پیشنهاد عنوان رساله دکتری

فرم صفر

پیشنهاد تحقیق رساله (پروپوزال)

فرم 1

اطلاعات مربوط به رساله

فرم 2

اخذ کد برای اساتید

فرم 3

صورتجلسه دفاع از پروپزال

فرم 4

تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از رساله دکتری

فرم 5

تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از رساله دکتری

فرم 6

پرداخت اول اساتید

فرم 7

ابلاغیه دانشجو

فرم 8

ابلاغیه اساتید

فرم 9

گزارش شش ماهه

فرم 10

مجوز تمدید رساله

فرم 11

شرکت در جلسات دفاع

فرم 12

اطلاعات مقالات مستخرج از رساله

فرم 13

درخواست جلسه پیش دفاع

فرم 14

تعیین داوران جلسه پیش دفاع

فرم 15

اعلام نظر داوری

فرم 16

دعوت نامه دانشجو برای پیش دفاع

فرم 17

دعوت نامه هیئت داوری برای پیش دفاع

فرم 18

صورتجلسه پیش دفاع

فرم 19

تائید اصلاحات پیش دفاع

فرم 20

درخواست جلسه دفاع

فرم 21

چکیده رساله

فرم 22

ارزیابی مدیریت پژوهش

فرم 23

دعوت نامه هیئت داوری برای دفاع نهایی

فرم 24

دعوت نامه دانشجو برای دفاع نهایی

فرم 25

ارزیابی دفاع از رساله

فرم 26

صورتجلسه دفاع

فرم 27

پرداخت میانی اساتید

فرم 28

انصراف از ارائه مقاله دوم

فرم 29

تایید اصلاحات انجام شده در رساله

فرم 30

اطلاعات رساله

فرم 31

تعهد چاپ مقاله

فرم 32

تایید صحافی رساله

فرم 33

تعهد اصالت رساله

فرم 34

تحویل نسخه های رساله

فرم 35

پرداخت نهایی

فرم 36